โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องบินบังคับวิทยุถ่ายภาพทางอากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรันธนิน ขนาบแก้ว

  • ณัฐพล เมียนเพชร

  • สรวีย์ ทองเลี่ยมนาค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องบินบังคับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุถ่ายภาพทางอากาศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่า เครื่องบินบังคับวิทยุชนิดไหนที่เหมาะสำหรับบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อศึกษาขนาดของปีกเครื่องบินบังคับวิทยุที่ทำให้เครื่องบินบินได้นิ่งที่สุด เพื่อศึกษาขนาดของแบตเตอรี่ที่ทำให้เครื่องบินบังคับวิทยุบินได้นานที่สุด และเพื่อประดิษฐ์เครื่องบินบังคับวิทยุสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ จากการศึกษาพบว่า เครื่องบินบังคับวิทยุชนิด Ravee เหมาะสมสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ ทั้งนี้ในการศึกษาและค้นคว้าลักษณะของเครื่องบินและปีกจะต้องมีความสัมพันธืกันในเรื่องของขนาด เพื่อจะทำให้ลักษณะของการบินที่สามารถถ่ายภาพให้ได้นิ่งและสามารถบังคับเครื่องบินให้บินไปในจุดที่ต้องการได้และแบตเตอรี่จะทำให้เรามีระยะเวลาในการบินสำรวจมีระยะเวลานานขึ้น