โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพส่วนสกัดเอทานอลจากใบกระถินต่อการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชฎาธร ห่อทองคำ

  • ณิชพัณณ์ มุกรัศมีพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เชื้อราการยับยั้ง

  • เอทานอล

  • ใบกระถินสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อหาสารยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureu ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับต้น ๆ และปัจจุบันมีการดื้นยาที่เคยรักษาได้ดีมาก่อน โดยศึกษา Staphylococcus aureu ATCC25923 และ ATCC 43300 พืชที่ใช้ศึกษาคือ กระถินพันธุ์พื้นบ้าน สามารถหาได้ง่ายและไม่เป็นพิษ โดยการศึกษาสกัดสารพฤกษเคมีจากใบกระถินด้วยตัวทำละลายเอทานอล ศึกษาการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureu หาเวลาที่สั้นที่สุดและความเข้มข้นต่ำสุดของการใช้ส่วนสกัดเอทานอลจากใบกระถินต่อการยับยั้งการเจริญเติบบโตของแบคทีเรีย