โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องธรรมชาติใช้เขียนได้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปณิธาน คงสุภาพศิริ

  • วิศรุต ตันพฤทธิอนันต์

  • เจน เมฆขยาย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ธรรมชาติ

  • น้ำหมึกการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ธรรมชาติเขียนได้ เป็นการศึกษาเพื่อผลิตน้ำหมึกปากกาเน้นข้อความที่ได้จากธรรมชาติ แทนน้ำหมึกปากกาเน้นข้อความที่ทำจากสารเคมีที่มีอยู่ตามท้องตลาด โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 การทดลอง การทดลองที่ 1 คือ การศึกษาหาสารธรรมชาติที่เหมาะสมของการระเหยแห้งของสาร โดยสารจากธรรมชาติที่ได้นำมาทดสอบมีดังนี้คือ น้ำ เหล้าขาว 35 % และแอลกอฮอล์ 95 % ผลปรากฏว่า น้ำหมึกที่มีแอลกอฮอล์ 95 % ผสมอยู่มีการระเหยได้ดีที่สุด จากการทดลองโดยการน้ำหมึกที่ผลิตได้มาขีดลงบนกระดาษ การทดลองที่ 2 เป็นการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของการระเหยแห้งของสาร, การเกาะติด และความคมชัด โดยนำแอลกอฮอล์ ผสมกับสีจากธรรมชาติ และกลีเซอรอล เป็นอัตราส่วน กลีเซอรอล(ml) ต่อ สีจากธรรมชาติ (g.) ต่อ แอลกอฮอล์(ml) ผลปรากฏว่า น้ำหมึกที่มีอัตราส่วน 4:2:3 เป็นหมึกที่แห้งเร็ว มีการเกาะติดกระดาษได้ใกล้เคียงกับท้องตลาดมากที่สุด ไม่ซึมลงในเนื้อกระดาษ สีมีความใกล้เคียงกับท้องตลาด และมีความมัน ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับท้องตลาดมากที่สุด