โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการประยุกต์ลายผ้าทอด้วยโปรแกรม GSP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทศพร กิจเจิรญ

  • ปิยะฉัตร เผือกโสภา

  • รัตติภรณ์ ชะเอมไทย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ทอผ้า

  • โปรแกรม GSP

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนำโปรแกรม the Geometer’s Sketchpad (GSP) มาเป็นเครื่องมือในการช่วยออกแบบกราวที่นำมาประยุกต์ออกแบบลายผ้าทอที่มีความแปลกใหม่ไปจากเดิม โดยนำกราวต่าง ๆ มาผสมผสานกันจนได้ลายผ้าทอที่สวยงามจำนวน 10 ลาย และคัดเลือกลายที่ออกแบบจำนวน 1 ลายไปทอเป็นผืนผ้าโดยใช้สมการของกราฟมาออกแบบลาย