โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดส่งสัญญาณน้ำเกลืออัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ปุณณวิชญ์ เทศนา

 • วงศกร ปลื้มอารมย์

 • เอกพล เหล่าฤชุพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • ดารา เจริญพงศ์

 • วีระ อรรถสวรี

 • ศิริณี ตินิกุล

 • สมจิตร นาเมืองรักษ์

 • เสถียร แผ่วัฒนากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • น้ำเกลือ

 • อุปกรณ์

 • เครื่องส่งสัญญาณ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องส่งสัญญาณของระดับน้ำเกลืออัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมด วัสดุที่ใช้ได้แก่ เสาน้ำเกลือ ออด ถ่าน หลอดไฟ สวิทซ์ ตาชั่งสปริง แผ่นโลหะ เป็นต้น โดยนำวัสดุทั้งหมดมาประกอบกัน แล้วกำหนดให้น้ำเกลือในถุง ปริมาตรเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 มิลลิลิตร และให้มีเสียงออดและไฟปรากฏขึ้นเมื่อน้ำเกลืออยู่ที่ระดับ 100 มิลลิลิตรลงมา จากผลการทดลองพบว่า การใช้แผ่นทองแดงในการส่งสัญญาณ ให้ผลดีที่สุด และเมื่อใช้ลวดทองแดงและแผ่นทองแดงเป็นอุปกรณ์ในการทำเครื่องส่งสัญญาณจะให้ผลเที่ยงตรง 100 % ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถสร้างชุดส่งสัญญาณแจ้งเตือนระดับน้ำเกลืออัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและมีราคาถูก