โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถุงเพาะชำกล้าไม้จากกระดาษที่ใช้แล้วเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ชนินทร์ เทพเสนา

  • ด.ช.พงศธร มรรคโซ

  • ด.ช.อภิลักษณ์ สุวรรณรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • ถุงเพาะชำ

  • มะพลับสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาผลไม้ที่เหมาะสมต่อการนำสมาสกัดสารสำหรับเคลือบกระดาษที่ใช้แล้วทำถุงเพาะชำกล้าไม้ ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี เพื่อศึกษาอายุของผลมะพลับที่เหมาะสมต่อการนำมาสกัดสารสำหรับใช้เคลือบกระดาษทำถุงเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุรภาพใช้งานได้ดี เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการสกัดสารจากผลมะพลับสำหรับใช้เคลือบกระดาษ ทำถุงเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุณภาพใช้งานได้ดี เพื่อศึกษาการเพิ่มจำนวนแผ่นกระดาษ / ถุง ที่เหมาะสมต่อการทำถุงเพาะชำกล้าไม้เคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับที่มีคุณภาพการใช้งานได้ดี เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของกล้าไม้ต่าง ๆ ที่ปลูกในถุงเพาะชำกล้าไม้จากกระดาษทีเคลือบด้วยสารสกัดจากผลมะพลับเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของต้นกล้าที่ปลูกแบบไม่เอาถุงเพาะชำและเอาถุงชำออก และเพื่อศึกษาอายุการย่อยสลายหมดของถุงเพาะชำกล้าไม่ที่ฝังดิน ผลการทดลองพบว่า ผลมะพลับเหมาะที่จะนำมาสกัดสารสำหรับใช้เคลือบกระดาษได้ดีกว่าผลไม้ชนิดอื่น ๆ โดยผลมะพลับแก่ (อายุ 30 – 50 วัน ) มีคุณภาพการใช้งานได้ดีที่สุด และถุงเพาะชำที่เคลือบด้ยสารสกัดจากผลมะพลับสามารถเพาะชำกล้าไม้ดีทุกชนิด และลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรสามารถผลิตถุงเพาะชำกล้าไม้ไว้ใช้เอง และลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการเผากระดาษ การทิ้งกระดาษที่ทำลายทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม