โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาสีย้อมเนื้อเยื่อตัดตามขวางของลำต้นหญ้าละอองที่สกัดจากพืชธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์ชนก สำเริงเวทย์

  • วรพันธ์ อินตารักษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธัญญา ไม่มีทุกข์

  • วิสารดา ฉิมน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นหญ้าละออง

  • พืชสารสกัด

  • สีธรรมชาติการย้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสีย้อมที่สกัดจากพืชธรรมชาติทที่ได้ในท้องถิ่นเพื่อนำมาย้อมสีเนื้อเยื่อตัดตามขวางของลำต้นหญ้าละออง (Vernoniacinerea less) โดยศึกษาจากพืช 4 ชนิดได้แก่ ดอกเฟื่องฟ้าสีบานเย็น, เหง้าขมิ้น, ดอกอัญชัน, และเนื้อของผลลูกปาล์มหางจิ้งจอก สกัดโดยใช้ตำทำละลาย 3 ชนิดคือ ตัวทำละลายแอซิติก, ตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์ และตัวทำละลายอะซิโตน จากผลการทดลองย้อมสีแต่ละชนิดกับเนื้อเยื่อตัดตามขวางของลำต้นหญ้าละอองพบว่า สีย้อมที่สกัดจากดอกเฟื่องฟ้าด้วยตัวทำละลายเอทิลแอลกอฮอล์และตัวทำละลายแอซิติก สามารถย้อมเนื้อเยื่อตัดตามขวางของลำต้นหญ้าละอองให้ติดสีได้ดีที่สุด ส่วนเวลาในการย้อมสี พบว่าสีย้อมที่สกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิดคือ ดอกเฟื่องฟ้าสีบานเย็น ดอกอัญชัน และเหง้าขมิ้น ที่ย้อมทิ้งไว้เป็นเวลานาน 1 ชั่วโมงแล้วล้างออก ส่วนมากจะติดสีทุกส่วนของเนื้อเยื่อ ส่วนสีย้อมที่สกัดจากเนื้อผลของลุกปาล์ห้างจิ้งจอก จะติดทุกส่วนของเนื้อเยื่อเมื่อย้อมทิ้งไว้เป็นเวลา 30 นาทีแล้วล้างออก จะติดสีให้เห็นเป็นส่วนๆอย่างชัดเจน