โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกและนับเหรียญอัตโนมัติอย่างง่ายด้วยชุดกล่องสมองกล IPST MicroBOX (Coin counter and SorMachine by IPST MicroBOX)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยงยุทธ รัตนพงศ์

  • สุรศักดิ์ ชนะดัง

  • เปรมวดี ยศอิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลภิรัตน์ แก้วมูล

  • วรเทพ วันกาล

  • อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจักรคำคณาทร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องนับเหรียญ

  • เครื่องแยกเหรียญ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นโครงงานที่ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 1. ศึกษาหลักการทำงานของชุดกล่องสมองกล IPST Micro Box 2. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องนับเหรียญที่มีความสามารถในการแยกและนับเหรียญบาท ห้าบาทและสิบบาท แบบรางคัดแยกขนาด 17× 50× 55 cm โดยภายในจะติดตั้งวงจร IPST เพื่อนับเหรียญ ผลการทดลองพบว่า เครื่องแยกเหรียญและนับเหรียญอัตโนมัติอย่างง่ายด้วยชุดกล่องสมองกล IPST MicroBOX เมื่อทำการทดลองจำนวน 5 ครั้งสามารถคัดแยกชนิดของเหรียญได้อย่างถูกต้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ในระดับความเร็วมอเตอร์ 20% ของกำลังสูงสุด และเมื่อทดสอบจำนวน 9 ครั้ง สามารถนับเหรียญแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 100