โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกผลไม้ธรรมชาติต่อการดูดซับสารตะกั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวุฒิ กล่ำพิมาย

  • ฤเบศร์ สุภา

  • อภิวันท์ กันทะกลม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารตะกั่ว

  • เปลือกผลไม้การดูดซับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพของเปลือกผลไม้ธรรมชาติต่อการดูดซับสารตะกั่ว และจะทำให้การศึกษาค่าการวิเคราะห์เรื่องการดูดซับตะกั่วมีประสิทธิภาพมากที่สุดต้องแปรรูปเปลือกผลไม้ให้เป็นถ่านกัมมันต์ โดยในการทดลองได้นำเปลือกกล้วย เปลือกมังคุด และเปลือกทับทิมมาหาประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วและนำมาวิเคราะห์โดยเครื่อง AAS (Atomic adsorption spectrometric) ที่อุณหภูมิห้องพบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับสารตะกั่วของเปลือกมังคุดใกล้เคียงกันแปรผัน ตามจำนวนเวลาที่เพิ่มขึ้น แต่ทางกลุ่มเลือกใช้เปลือกมังคุด เพราะสามารถอัดแท่งได้และมีความแข็งแรง เหนียวแน่นและเมื่อนำไปเผาพบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับสารตัวกั่ว ถ่านกัมมันต์อัดแท่งค่าร้อยละที่ลดลง 36% ถ่านกัมมันต์เปลือกชั้นนอกค่าร้อยละลดลงที่ 48% ดังนั้นสามารถใช้ทุกส่วนของเปลือกมังคุดได้และเมื่อพิจารณาจากสีของน้ำที่กรองแล้วนั้นพบว่า สีของน้ำที่เทผ่านถ่านกัมมันต์เปลือกนอกมีการเปลี่ยนจากสีใสเป็นสีน้ำตาลเข้ม แต่สีของน้ำที่เทผ่านถ่านกัมมันตือัดแท่งยังคงเป็นสีใสเหมือนเดิม