โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระติ๊บเก็บความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐฐา นากสุก

  • ธนัชพร จันทร์แสง

  • สุดารัตน์ ประสาททอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดณพร อินจับ

  • ปรภูมิ อินจับ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระติ๊บ

  • ความร้อนการเก็บรักษา

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่จะได้มีกล่องข้าวที่มีความพิเศษกว่าข้าวกล่องในท้องตลาด นั่นคือ สามารถเก็บความร้อนได้นานหรือยังคงความอุ่นอยู่ โดยทำการทดลองนำกระติ๊บข้าวเหนียวมาใส่ฉนวนกันความร้อนชนิดต่างๆ และใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทุกๆ 1 ชั่วโมงเป็นเวลาทั้งหมด 8 ชั่วโมง โดยอุรหภูมิเริ่มต้นที่ 80 องศาเซลเซียส ฉนวนที่ใช้ในการทดลองมีทั้งหมด 6 ชนิด ดังนี้ กล่องข้าวเปล่า กาบไม่ไผ่ ถุงพลาสติก ฉนวนกันความร้อน ผ้าขาวบาง และแผ่นฟอยล์ ผลการทดลองพบว่าเมื่อนำฉนวนกันความร้อนทั้ง 6 ชนิดมารวมไว้ในกล่องเดียวกันสามารถเก็บอุณหภูมิได้เมื่อเริ่มวัดจากชั่วโมงที่ 1 ถึงชั่วโมงที่ 8 วัดได้ 76 -35 องศาเซลเซียสตามลำดับ ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ดีที่สุดการทดลองดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่า กระติ๊บเก็บความร้อน ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน