โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดหนอนแมลงวันโดยใช้เชื้อ B.T.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุนันท์ ยะระเชิด

  • พนัสกุณฑ์ ลิขิตานุภาพ

  • วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญศิริ คำพะริก

  • วัชรี บุญพะเนียด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p72

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาณาเขตของวัดไร่ขิงด้านหลังติดกับแม่น้ำนครชัยศรี บริเวณด้านหลังดังกล่าวนี้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน เพราะมักจะมีเศษขยะสิ่งปฏิกูลลอยมาติดริมฝั่งแม่น้ำด้านที่ติดกับพื้นที่บริเวณโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เกิดความเสียหายในหลายๆ ด้าน ที่นำมาสู่ ครู อาจารย์ นักเรียน และบุคคลที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง คณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ปรึกษากันในกลุ่มเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ไม่มีแหล่งที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ ที่อาจนำมาสู่คนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่เป็นนักเรียนประจำที่ต้องพักอาศัยอยู่ในบริเวณโรงเรียนตลอดเวลา คณะผู้จัดทำโครงงานจึงได้วางแผนและออกแบบการทดลองที่จะกำจัดหนอนแมลงวันโดยได้ทดลองกับเชื้อ B.T. โดยแบ่งความเข้มข้นออกเป็น 0.00, 1.00. 1.50 และ 2.00 cm/l กับหนอนแมลงวันที่มีอายุต่างๆ กันคือ อายุ 3, 4 และ 5 วัน จากผลการทดลองการกำจัดหนอนแมลงวันโดยใช้เชื้อ B.T. จะได้ว่าหนอนแมลงวันที่เหมาะสำหรับการกำจัดที่ให้ผลดีที่สุดคือ ช่วงที่หนอนแมลงวันมีอายุได้ 3 วัน และความเข้มข้นของเชื้อ B.T. ที่ใช้ในการทดลองที่สามารถกำจัดหนอนมลงวันได้ดีคือ มีความเข้มข้นของเชื้อ B.T. 2.00 cm/l โดยสามารถกำจัดหนอนแมลงวันได้ร้อยละ 95 ของจำนวนหนอนแมลงวันที่ใช้ทดลองซึ่งมีอายุ 3 วัน