โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการถนอมรักษาเห็ดฟางสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกพร เกิดพาลา

  • พีรดา ชวนชื่น

  • วีรดา มณฑลจุลเกศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล ลีลาศิริคุณ

  • อุษา เกตุเหลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p79

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เห็ดฟาง การเก็บรักษา

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการทดลองเก็บรักษาเห็ดฟางระยะหนึ่งไว้ในอุณหภูมิต่างๆ คือ 9 องศา 14 องศา 20 องศา และ 32 องศา โดยใช้กล่องกระดาษลูกฟูกปิดด้วยกระดาษเซลโลเฟนเจาะรูเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร, เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ไม่เจาะรูกับไม่ปิดฝาด้านบนและไม่เจาะรูปิดฝาด้านบนหมดผลการทดลองพบว่า กล่องลูกฟูกที่เจาะรูเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร อุณหภูมิ 14 องศา เห็ดฟางมีการเปลี่ยนระยะน้อยที่สุด คือจะเปลี่ยนไปเป็นระยะที่ 2 เพียง 50.67% เห็ดจะยังคงความสดและแข็งดีมาก แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า 9 องศา 24 ชั่วโมงแล้วจากการเก็บรักษาเห็ดส่วนมากจะเกิดอาการ chilling injury และถ้าอุณหหภูมิประมาณ 20 องศา ขึ้นไปเห็ดส่วนใหญ่จะบาน กล่องลูกฟูกที่ใส่เห็ดและไม่ปิดฝาจะมีการสูญเสียน้ำหนักมาก ทำการทดลองบรรจุเห็ดระยะที่ 1 ลงในภาชนะที่ใส่สารละลาย NaOH ความเข้มข้น 100%, 75%, 50% ตามลำดับพบว่า NaOH ความเข้มข้น 100% เห็ดมีการเปลี่ยนระยะน้อยที่สุด คือ เป็นระยะที่ 2 เท่ากับ 42.82% ระยะที่ 3 เท่ากับ 20.7% และระยะที่ 4 เท่ากับ 4.26% แต่หลังจาก 48 ชั่วโมง จากการเก็บรักษามีการสูญเสียน้ำหนักเท่ากับ 41.49%