โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มผลผลิตผักคะน้าด้วยน้ำสกัดชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุคนทิพย์ พูลสุข

  • สุพัตรา อินทรโก

  • อารีย์ ประจันสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล ลีลาศิริคุณ

  • อุษา เกตุเหลือ

  • ไพจิตร ปานบำรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์