โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้สมุนไพรกำจัดกลิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
 • จิราภรณ์ เอื้อชลิตานุกูล

 • ดวงรัตน์ เรืองฉาย

 • ดาราวรรรณ คิเจริญ

 • ยุพิน สงกา

 • สุชาดา จองจินดาสกุล

 • สุวรรณา โพธิวิชยานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
 • กมลรัตน์ ถุงทรัพย์

 • อุษา เกตุเหลือ

 • เศวต ภูภากรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 p85,86

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
 • กำจัดกลิ่น โดยพืชสมุนไพร

 • สมุนไพร กำจัดกลิ่น

 • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มุ่งที่จะศึกษาผลของการกำจัดกลิ่นห้องน้ำอันได้แก่ กลิ่นก๊าซแอมโมเนีย (NH3) จากปัสสาวะ หรือกลิ่นก๊าซไข่เน่า (ไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S) ซึ่งเกิดจากแอนาโรบิกแบคทีเรีย โดยใช้สมุนไพรสี่ชนิดคือ ส้มโอ (Citrus maxima Merr) มะกรูด (Citrus hystrix Dc) มะนาว (Citrus lime, Lime) และฝรั่ง (Psidium guajava Lime) โดยผ่านก๊าซที่มีกลิ่นเหล่านี้ลงไปในสมุนไพรผลการทดลองพบว่า พืชสมุนไพรที่เหมาะสมในการกำจัดกลิ่นก๊าซแต่ละชนิดนั้นแตกต่างกันคือ มะนาว และมะกรูด กำจัดก๊าซแอมโมเนียได้ดีถึงร้อยละ 94.8 และ 88.40 แต่กำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ได้ไม่ดี ส่วนส้มโอกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ร้อยละ 95.55 และกำจัดก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ได้ดีปานกลางคือประมาณร้อยละ 34.8 ดังนั้นอากาศจากห้องน้ำหรือจากท่อระบายน้ำที่ผ่านการกำจัดโดยพืชสมุนไพรแล้วจึงมีระดับของก๊าซที่มีกลิ่นคือก๊าซแอมโมเนียและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์น้อยลงมาก ทำให้คุณภาพของอากาศในสิ่งแวดล้อมบริสุทธิ์ขึ้น