โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไซเคิลวิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวัฒน์ ชลวิโรจน์

  • อนุพันธ์ สุขสวัสดิ์, ม.ล.

  • อิทธิพล พหลภิญโญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p68

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ความเร็ว

  • จักรยาน ความเร็ว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไซเคิลวิลเป็นโครงงานที่เสนอความคิดในการเพิ่มความเร็วของจักรยานทำให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้เร็วกว่าเดิม โดยการทดลองความเร็วต่อรอบในวงล้อจักรยาน ที่มีซี่ลวดครบและทำการทดลอง โดยการถอดซี่ลวดออกมาเป็นกลุ่มๆ เพื่อทดสอบดูว่าจะสามารถเพิ่มความเร็วได้หรือไม่ โดยใช้กฎของนิวตันและสูตรทางฟิสิกส์ในเรื่องการเคลื่อนที่ในแนววงกลมความเร่งสู่ศูนย์กลางและอัตราเร็วเชิงมุมมาช่วยในการคิดและคำนวณ ผลจากการวิเคราะห์ความเร็วของล้อในลักษณะต่างๆ พบว่าล้อแบบที่ 5 ซึ่งปิดทึบโดยกระดาษแข็ง มีอัตราเร็วดีกว่าล้อแบบที่ 1-4 เนื่องจากล้อถูกปิดด้วยกระดาษแข็ง จึงไม่มีแรงต้านอากาศกับซี่ล้อเหมือนล้อแบบอื่นๆ