โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องหน้าต่างนิรภัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรัณย์ บัวหลวง

  • บุลากร บัวหลวง

  • สิโรฒ ศรีกระจิบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดราชาธิวาส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p71

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หน้าต่างนิรภัย เป็นโครงงานที่เสนอผลงานในการทดลองให้เหล็กดัดมีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ยิ่งขึ้น ให้รูปแบบที่แตกต่างไปจากที่เคยใช้กันทั่วไป เมื่อเกิดอัคคีภัยเหล็กดัดจะเป็นปัจจัยอย่างหนึ่ง ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก แม้จะมีการป้องกันโดยเหล็กดัดสามารถเปิดและปิดได้ แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นผู้ประสบเหตุกลับไม่สามารถที่เปิดเหล็กดัดออกมาได้ จึงได้ประดิษฐ์แบบจำลองโครงสร้างของเหล็กดัดที่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน โดยโครงงานชิ้นนี้ใช้หลักการของแม่เหล็กไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และสามารถนำมาดัดแปลงใช้ได้หลายกรณี เช่น กรงสัตว์ ประตู รั้ว หน้าต่าง เป็นต้น และสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้