โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกุ้งฝอยในกะปิเร่งการงอกรากของกิ่งตอนพืชชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธาวินี ทัศนา

  • นฎาประไพ ถาวรสิน

  • อนุชา อังเจริญวรรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • นิลนาฎ กองแก้ว

  • ลดาวัลย์ หรรษาพันธุ์

  • สุริยา โก้พิมาย

  • อำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเพาะชำพันธุ์ไม้

  • พืช การขยายพันธุ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการตอนกิ่งชมพู่ก กิ่งตอนไทรยอดทองและกิ่งตอนมะนาว ด้วยการทาฮอร์โมน ทากะปิจากกุ้งฝอยเพื่อเร่งการงอกรากของกิ่งตอน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ออร์โมน กะปิส่วนประกอบต่างๆของกุ้งฝอย และเกลือ ผลการศึกษาพบว่า ฮอร์โมนและกะปิเร่งการงอกรากของกิ่งตอนชมพู่ กิ่งตอนไทรยอดทอง และกิ่งตอนมะนาวได้ดีกว่า โดยใช้ระยะเวลารวมเฉลี่ยน้อยและใกล้เคียงกันและจำนวนรากที่งอกของกิ่งตอนทาฮอร์โมนน้อยกว่ากะปิ ส่วนการตอนกิ่งชมพู่ กิ่งตอนไทรยอดทอง และกิ่งตอนมะนาวด้วยการทาส่วนประกอบของกะปิคือกุ้งฝอยและเกลือ ปรากฏว่ากุ้งฝอยทั้งตัวเร่งการงอกรากในระยะเวลาที่น้อยที่สุดในพืชทั้ง 3 ชนิด ส่วนจำนวนรากที่งอกมากกว่ากิ่งตอนทาด้วยเกลือ ในการศึกษาการตอนกิ่งชมพู่ กิ่งตอนไทรยอดทอง และกิ่งตอนมะนาว ด้วยการทากิ่งตอนด้วยส่วนต่างๆของกุ้งฝอย พบว่าที่ดีที่สุดที่ระยะเวลาและจำนวนรากที่งอกได้แก่ ส่วนทั้งตัวตัวของกุ้งฝอย รองลงมาคือส่วนเปลือกของกุ้งฝอย ดังนั้นในการตอนกิ่งชมพู่ กิ่งตอนไทรยอดทอง และกิ่งตอนมะนาว เพื่อให้ได้ผลที่ดีและไม่ยุ่งยากจนเกินไปนำส่วนทั้งตัวของกุ้งฝอย ทำให้แห้งบดเป็นผง ละลายน้ำก่อนทากิ่งตอน ทาให้รอบตรงบริเวณส่วนที่ควั่นกิ่ง แล้วทำการตอนกิ่งทิ้งไว้ประมาณ 12-24 วัน ในช่วงฤดูหนาวถ้าฤดูฝนจะใช้เวลาน้อยกว่า