โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดและเปลือกหอมหัวใหญ่กำจัดเพลี้ยแป้งลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ก้องนภา คะนาพงษ์

  • ปนัดดา เพิ่มสุวรรณ

  • อ้อมใจ มะหิรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • นิลนาฎ กองแก้ว

  • ลดาวัลย์ หรรษาพันธุ์

  • สุริยา โก้พิมาย

  • อำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2545

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การหมัก

  • เพลี้ย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการกำจัดเพลี้ยแป้งลายด้วยน้ำหมักจากเปลือกสับปะรดผสมกับน้ำหมักจากเปลือกหอมหัวใหญ่ เพื่อเป็นการลดการใช้สารเคมีและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ชนิดของวัสดุที่ใช้หมัก อัตราส่วนของน้ำหมัก สถานที่ฉีดพ่นน้ำหมัก ผลการศึกษาพบว่า ที่ห้องปฏิบัติการเศษผักจากเปลือกหอมหัวใหญ่ที่หมักกับกากน้ำตาลสามารถกำจัดเพลี้ยแป้งลายได้ จำนวนเฉลี่ยนสูงสุด 9.33 ตัว คิดเป็น 93.30 % เศษผลไม้จากเปลือกสับปะรดที่หมักกับกากน้ำตาลสามารถกำจัดเพลี้ยแป้งลายได้จำนวนเฉลี่ยนสูงสุด10.00 ตัว คิดเป็น 100.00% ส่วนที่สภาพจริงจากการฉีดพ่นน้ำหมหักกำจัดเพลี้ยแป้งลายที่แพร่ระบาดบนต้นกล้วย น้ำหมักจากเปลือกหอมหัวใหญ่และเปลือกสับปะรดยังสามารถกำจัดเพลี้ยแป้งลายได้สูงสุดเช่นเดิม อัตราส่วนระหว่าง นำหมักจากเปลือกสับปะรดผสมกับน้ำหมักจากเปลือกหอมหัวใหญ่ที่สามารถกำจัดเพลี้ยแป้งลายได้มากที่สุด และใช้เวลาน้อยที่สุดในการกำจัดได้แก่ รหัสอัตราส่วน A70B คือ น้ำหมักจากเปลือกสับปะรด 70 % ผสมกับน้ำหมักจากเปลือกหอมหัวใหญ่ 30 % โดยปริมาตร การใช้งานจริงของน้ำหมักรหัสอัตราส่วน A70B กับสภาพแปลงผักชนิดต่าง ๆ เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งลายที่แพร่ระบาดอยู่ ได้ผลลดลงมากถึงไม่มีเพลี้ยแป้งลายเหลืออยู่เลย