โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษสีจากธรรมชาติตรวจสอบสารฟอกขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มนู ใจนันตา

  • สุพรรณิการ์ เรือนสอน

  • เรณุกา หมอเก่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษสี

  • สารฟอกขาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารฟอกขาวเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในอาหาร แต่ก็ยังมีผู้ผลิตบางรายลักลอบนำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตน ซึ่งถ้าผู้บริโภคไม่มีความระมัดระวังก็อาจจะได้รับสารฟอกขาวเข้าไปในร่างกายได้ จึงคิดวิธีการตรวจสอบสารฟอกขาวในอาหารโดยใช้กระดาษสีจากธรรมชาติ ซึ่งมีวิธีการทดลอง 4 ขั้นตอนดังนี้ 1.นำกระดาษกรองสีอัญชัน, เฟื่องฟ้า, แก้วมังกร, กะหล่ำปลีสีม่วง, สีย้อมผ้า และสีผสมอาหาร ที่เตรียมไว้ไปจุ่มลงในสารฟอกขาวพบว่ากระดาษกรองสีน้ำกะหล่ำปลีสีม่วงจะเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ดีที่สุด 2.นำกระดาษกรองสีของกะหล่ำปลีสีม่วงไปจุ่มลงในสารละลายต่างๆ พบว่ากระดาษกรองสีน้ำกะหล่ำปลีสีม่วงเหมาะที่จะเป็นชุดตรวจสอบสารฟอกขาวได้ เพราะเปลี่ยนเป็นสีขาวเฉพาะสารละลายสารฟอกขาวกลุ่มซัลไฟต์ซึ่งเป็นสารฟอกขาวที่นิยมใช้ในอาหารบ้านเรา 3. พบว่าอัตราส่วนของกะหล่ำปลีสีม่วง : น้ำ ที่เหมาสมในการย้อมสีกระดาษเพื่อทำเป็นชุดตรวจสอบสารอาหารฟอกขาวกลุ่มซัลไฟต์ คือ กะหล่ำปลีสีม่วง 20 g : น้ำ 10 cm3 แช่ไว้ 30 นาที 4.จุ่มกระดาษกรองสีน้ำกะหล่ำปลีสีม่วงลงในสารฟอกขาวกลุ่มซัลไฟต์ในความเข้มข้นมากที่สุด อัตราส่วนสารฟอกขาว 1 ช้อนเบอร์ 2 : น้ำ 50 cm3 จนถึงน้อยที่สุดในอัตราสารฟอกขาว 1 ช้อนเบอร์ 2 : น้ำ 800 cm3 ได้ ดังนั้นเราสามารถตรวจหาสารฟอกขาวกลุ่มซัลไฟต์ได้โดยนำกระดาษกรองสีของกะหล่ำปลีสีม่วงไปจุ่มในอาหารชนิดใดแล้วอาหารชนิดนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวก็อาจสันนิฐานได้ว่า มีสารฟอกขาวกลุ่มซัลไฟต์อยู่ในอาหาร