โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเคลือบบัตรยุคประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพรัตน์ สุริยะไชย

  • ปิยธิดา วงศ์ไชยา

  • พร้อมพงษ์ ภาชนนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์