โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลิตภัณฑ์กั้นแสงช่วยลดอุณหภูมิจากบรรจุภัณฑ์ขนมกรอบเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภรณ์ บัวเย็น

  • ธีร์จุฑา มันตะสูตร

  • รินรดา ศรีขวัญม้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนมอบกรอบ การบรรจุ

  • ผลิตภัณฑ์

  • สิ่งแวดล้อม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ในการกั้นความร้อนของผลิตภัณฑ์กั้นแสงจากบรรจุภัณฑ์ขนมอบกรอบสำหรับเป็นแนวทางในการนำไปใช้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยการทำผลิตภัณฑ์กั้นแสงจากวัสดุเหลือทิ้ง คือ บรรจุภัณฑ์ขนมอบกรอบที่มีอะลูมิเนียมฟอยล์เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถสะท้อนแสงได้ดี ดูดกลืนความร้อนได้น้อยมากและนำความร้อนได้ดีกว่าผ้าและ พลาสติกซิลเวอร์ที่นิยมนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์กั้นแสง จากการทดลองพบว่า บรรจุภัณฑ์ขนมอบกรอบสามารถใช้แทนพลาสติกซิลเวอร์ร่วมกันผ้าได้อีกทั้งมีประสิทธิภาพในการกั้นแสงแดดและประหยัดพลังงานได้มาก กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์กั้นแสงจากบรรจุภัณฑ์ขนมอบกรอบด้านในสามารถประหยัดค่าใช้จ่าจากการใช้เครื่องปรับอากาศได้ 60 % ผลิตภัณฑ์กั้นแสงจากบรรจุภัณฑ์ขนมอบกรอบด้านนอกประหยัดได้ถึง 30% ส่วนการใช้พลาสติซิลเวอร์ร่วมกับผ้าประหยัดได้ถึง 20 % นอกจากการนำผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบมาประกอบซ้อนกันหลายชั้นหรือประกบกับวัสดุเหลือทิ้งอื่นจะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความทนทานต่อแรงดึงมากขึ้น แต่ความสามารถในการป้องกันแสงเท่าเดิม