โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิสาชล เสนะจำนงค์

  • ปัฐมาพร ละม่อม

  • สรัลชนา อุทัยแสงสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ยอินทรีย์

  • สุกร มูล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนำมูลสุกรไปหมักกับแหนแดงในอัตราส่วนระหว่าง 1 : 2 ระยะเวลาในการหมัก 6 สัปดาห์ จนมีลักษณะอ่อนนุ่ม ยุ่ยและมีสีน้ำตาลปนดำ แล้วนำไปวิเคราะห์พบว่า ปุ๋ยอินทรย์จากมูลสุกรและแหนแดงที่ผลิตขึ้น มีปริมาณธาตุอาหารหลัก N P K เท่ากับ 4.1 , 2.8, 2.2% ของน้ำหนักแห้ง และปริมาณอินทรีย์วัตถุเท่ากับ 14.1% ของน้ำหนักแห้ง เมื่อนำไปทดลองใช้กับผักกินใบ คือ ผักกาดกวางตุ้ง พบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างดิน : ปุ๋ยอิทรีย์จากมูลสุกรและแหนแดง คือ 1: 0.5 ทำให้ผักกวางตุ้งเจริญเติบโตดีกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกรเพียงอย่างเดียว สำหรับอินทรีย์วัตถุแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยกว่าปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกรแต่ส่งผลในทางบวกต่อดิน นอกจากนี้ยังทำให้ค่าความเป็นกรดเบสของดินเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นเดียวกับปุ๋ยอินทรีย์จากสุกร ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสุกรและแหนแดงที่ผลิตขึ้นนี้นอกจากจะมีผลต่อการเจริญเติญโตของพืชและคุณสมบัติของดินแล้วยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยเคมีและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้ทางหนึ่งอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพื่อใช้ในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ต่อ