โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาคุณภาพน้ำและชนิดของโพรโทรซัวที่ตรวจพบในแม่น้ำแม่ออน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญยา วงค์ทิพย์

  • ชลธิฌาร์ มาอุด

  • วรรณวิภา ขันสุรินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำคุณภาพ

  • แม่น้ำแม่ออน

  • โพรโทรซัว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีสิ่งปฏิกูลและการใช้น้ำที่ผิดวิธี ทำให้มีการศึกษาเพื่อทราบถึงคุรภาพของแหล่งน้ำ และการลงสภาพพื้นที่จริง เพื่อกำหนดพื้นที่ในการเก็บตัวอย่างน้ำ ซึ่งมี 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 หมุ่บ้านป่าเป้า ตำบลแช่งช้าง จุดที่ 2 หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแช่งช้าง จุดที่ 3 หมู่บ้านออน ตำบลสันกำแพง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และย่านชุมชนที่มีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโดยตรง ในช่วงระยะเวลา 6 สัปดาห์ การตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพและเคมีพบว่า คุณภาพของน้ำมีความสามารถในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคลดลงตามลำดับตามจุดเก็บที่ 1 -3 พบว่าค่า pH มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.53 ค่า DO ตรจสอบจากชุดตรวจค่าออกซิเจนละลายภาคสนามของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 เชียงใหม่ โดยใช้วิธีเทียบสีพบว่าจุดที่ 2-3 บางสัปดาห์ผลตรวจเป็นน้ำเสีย แต่ถ้าพิจารณาจากค่า DO เฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 3.39 ค่าไนเตรท0.18 และผลการศึกษาโพรโทรซัวพบ Arcella valgars และ Gonium pectoral ดังนั้นคุณภาพน้ำยังมีภาวะเหมาะสมต่อการนำมาใช้เพื่อประโยชน์อุปโภค