โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องจักรตอกไม้ไผ่อัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑาทิพย์ อริยะจักร

  • บดินทร์ คำตัน

  • ลัพธวรรณ กุณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชาญณรงค์ กุณะ

  • อินทิรา อริยะจักร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องจักรตอกไม้ไผ่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม้ไผ่ก่อนที่จะนำไปประดิษฐ์เครื่องมือเครืองใช้ต่างๆต้องทำให้เป็นแผ่น หรือที่เรียกว่า”ตอก” แต่ต้องใช้ทั้งแรงและเวลาในการทำเป็นอย่างมากบางครั้งอาจเกิดอุบัติเหตุจากมีดที่ใช้ผ่าตอกได้ จึงมีการคิดเครื่องจักรตอกไม้ไผ่อัตโนมัติขึ้น เพื่อ 1. ศึกษาวิธีทำเครื่องจักรตอกไม้ไผ่อัตโนมัติ 2. ประสิทธิภาพในการทำเครื่องจักรตอก และผลการทดลองพบว่า การใชเครื่องจักรตอกอัตโนมัตินั้นมีความเร็วมากกว่าการใช้มือ 3-4 เท่าตัว ประโยชน์ของเครื่องจักรตอกอัตโนมัติคือช่วยผ่อนแรงและเวลาในการทำตอกได้เร็วขึ้นและได้ปริมาณมาก