โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากพืชสมุนไพรเร่งการงอกของเมล็ดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนิสา ทรัพย์สิน

  • อรพินท์ เสาร์พูน

  • เจ๊ะมารีแย กาเจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากใบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวการงอก

  • พืชสมุนไพรสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาพืชสมุนไพร ที่มีผลช่วยเร่งการงอกของเมล็ดข้าว โดยแบ่งวิธีการทดลองออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 นำพืชสมุนไพร มาบดให้ละเอียด แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่น้ำมาเพื่อแช่เมล็ดข้าว โดยแช่ทิ้งไว้ 2 คือน แล้วเทน้ำทิ้ง นำเมล็ดข้าวไปเพาะในจานเพาะเชื้อ นับจำนวนเมล็ดข้าวที่งอกในแต่ละวัน ตอนที่ 2 ทากรทดลอสศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดจากใบพลู แล้วนำเมล็ดข้าวที่ได้มาเพาะในจานเพาะเชื้อ นับจำนวนเมล็ดข้าวที่งอกในแต่ละวัน