โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของถ่านที่ได้จากกะลามะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิดา ป้อมสุวรรณ

  • พิชชาพร ไพโรจน์

  • มนัชญา พงษ์อำนวยกฤต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กะลามะพร้าวถ่าน

  • ก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์การดูดซับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของถ่านที่ได้จากกะลามะพร้าว โดยการนำกะลามะพร้าวมาเผาให้เป็นถ่าน จากนั้นนำมากระตุ้นด้วยกรดฟอสฟอริก ทำการแปรรูปแล้ววิเคราะห์ค่าการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของถ่านที่ได้จากกะลามะพร้าว ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ของถ่านกะลามะพร้าวที่ผ่านการกระตุ้น 1 กรัม สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ได้ดีกว่าถ่านกะลามะพร้าวที่ไม่ผ่านการกระตุ้น