โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นหยาดน้ำค้างในสภาพปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธันยพร เพ็ญศรี

  • วิสิฐกาญจน์ วิจิตรพงษา

  • โศภิตา วงศ์วาสน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเพาะเนื้อเยื่อ

  • ต้นหยาดน้ำค้างการเจริญเติบโต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้มีการคิดที่จะขยายพันธืต้นหยาดน้ำค้าง โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพราะสามารถได้ต้นพันธุ์พืชปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งให้ความสำคัญกับปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นหยาดน้ำค้างและเพื่อศึกาหาปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโต ที่มีผลให้สามารถชักนำให้เกิดแคลลัสได้และเพื่อศึกษาหาปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นหยาดน้ำค้าง โดยทำการทดลองใช้อาหารกึ่งแข็งครึ่งสูตร MS ที่ผสมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA และ BA ในปริมาณต่าง ๆ ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นหยาดน้ำค้าง