โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาและเปรียบเทียบการกำจัดสารตกค้างของเสลดพังพอน รางจืด ผักตบชวาและหญ้าสาบเสือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพร ปินคำ

  • พรทิพย์ ยอดบุญเลิศ

  • ศิริวรรณ มินโด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • สารพิษการกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านที่สามารถนำมาใช้ลดสารพิษที่ตกค้างในน้ำได้ โดยใช้สมุนไพรทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ หญ้าสาบเสือ รางจืด เสลดพังพอน และผักตบชวา นำมาโขลกให้ละเอียดใส่ผ้าขาวบางแล้วมัดให้แน่น จากนั้นนำน้ำล้างผักใส่บีกเกอร์ และนำถุงที่บรรจุสมุนไพรแต่ละชนิดหย่อนลงในบีกเกอร์ เมื่อเวลา ผ่านไป 10 นาทีให้สังเกตและบันทึกผล และเปลี่ยนจากน้ำล้างผักเป็นน้ำคลองมาทำการทดลอง และหาสารตกค้างคือ ปริมาณของเหล็ก ตะกั่ว แคดเมียม โดยใช้วิธีการไทเทรตกัปเปอร์แมงการ์เนต และคำนวณหาปริมาณสารที่ได้ และผลการทดลองพบว่า รางจืดดูดซึมสารตกค้างจากน้ำล้างผักและน้ำคลองได้ดีที่สุด ถัดมาคือ หญ้าสาบเสือ เสลดพังพอน และผักตบชวาตาลำดับ