โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงที่มีผลต่อผลผลิตและการทำให้สุกของมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัสกมล สมบูรณ์

  • อริสรา สิงห์น้อย

  • อังณุกุล ธนะสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาหลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวข้อคือ การเปรียบเทียบระหว่างรายได้ ผลผลิตของมะม่วงในปี 2553-2554 และ 2554-2555 ว่าผลผลิตมีความแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะมีตวามแตกต่างกันทุกปี ผู้จัดทำจึงคิดวิธีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยทำการตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงเพียง 20%เป็นวิธีที่ดีที่สุด ส่วนการเปรียบเทียบการให้สาร ทั้งใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีและการไม่ให้สารใดๆ พบว่าการไม่ให้สารใดๆดีที่สุด และการปล่อยให้มะม่วงสุกเองตามธรรมชาติก็เป็นวิธีที่ดีที่สุด แล้วนำมาเปรียบเทียบผลผลิต ปรากฎว่า ผลผลิตของมะม่วงในปี2554-2555 ได้ผลค่าตอบแทนมากกว่า และนำไปแนะนำให้กับชาวบ้านในชุมชนปฏิบัติตามในปีต่อไป