โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกลยุทธ์การลด CO2 จากท่อไอเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นริศรา วงค์สกุล

  • สุวนันท์ ธรรมฌรง

  • อรณิชา ปันป้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพร้าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ท่อไอเสีย

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญาควันของท่อไอเสียของยานพาหนะเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ที่สามารถก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกในอากาศและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการคิดวิธีที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคิดหาวิธีที่จะลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ที่ออกมากยานพาหนะต่างๆให้ออกมาได้น้อยลงอาศัยหลักการทำปฎิกิริยาเคมีกันระหว่าง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) กับน้ำปูนใส(Ca(OH)2) ประดิษฐ์เป็นกล่องไปสวมท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ และผลการทดลองพบว่า กล่องลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในระดับหนึ่ง