โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องBio Color

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กชกร บูรณเกียรติกุล

  • นภัสวรรณ สัจจา

  • ปรีชญา ทัศนียานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการนำสีที่มีขายในท้องตลาดทำมาจากสารเคมี อาจทำให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคได้ ผู้จัดทำจึงคิดวิธีที่จะถนอมสีดังกล่าวไว้สำหรับใช้และเก็บได้นาน ๆ โดยได้แบ่งการทดลองออกเป็น 5 การทดลอง คือ 1 ทดสอบหาอัตราส่วนระหว่างสารสีและน้ำ 2 หาผงที่จะใช้น้ำไปชุบทำให้เกิดผงสี 3 ทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างน้ำสีกับผง 4 ทดสอบประสิทธิภาพของผงสีว่าเมื่อนำผงสีเก็บไว้เป็นเวลา 1 สัปดาห์แล้วนำสีมาละลาย 5. นำผงสีที่ได้ระบายบนกระดาษ ดังนั้นสีผงนี้จึงสามารถเก็บไว้เป็นเวลานานได้และเมื่อนำไปใช้แล้วสีก็ยังสดใสเหมือนเดิมเมื่อผ่านไปเป็นระยะเวลานาน