โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขจัดคราบน้ำมันด้วยไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันทนีย์ น้อยจินดา

  • วิรัลพัชร มาศมหิศักดิ์

  • สมิตา ทองเนียม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมัน กำจัด

  • ไคโตซาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแหล่งน้ำมีความเสื่อมโทรมลง การปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่แหล่งน้ำ เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้แหล่งน้ำในบริเวณนั้นมีการปนเปื้อนของคราบน้ำมัน จึงเป็นที่มาของการต้องการรักษาสภาพแหล่งน้ำ และจากการศึกษาพบว่าไคโตซานที่มีอยู่ในสัตว์ทะเลจำพวกกุ้ง ปู และแกนหมึก มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันได้อย่างดี โดยไม่ส่งผลต่อธรรมชาติในภายหลังผู้จัดทำจึงได้นำไคโตซานจากเปลือกกุ้ง ปู และหมึก มาล้างและตากแห้งจากนั้นนำมาตำให้ละเอียดและทำการทดลองกับน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว และน้ำมันเครื่อง ในอัตราส่วน 1:1 ไคโตซานจากกุ้งสามารถดูดซับน้ำมันทั้ง 2 ชนิดได้ดีที่สุดรองลงมาคือปูและแกนหมึก ตามลำดับ ในอัตราส่วน 1:2 กุ้งจะดูดซับน้ำมันได้ดีที่สุด แต่ปูจะรวมตัวกับน้ำมันและตกสู่เบื้องล่างได้เร็วที่สุด ในอัตรราส่วน 1:3 กุ้งและปูจะดูดซับไขมันได้ดีเท่ากันแต่ปูจะตกลงสู่พื้นล่างได้ดีที่สุด และเมื่อทดสอบกับบ่อพักไขมันที่โรงอาหารโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ กุ้งจะดูดซับไขมันได้ดีที่สุด รองลงมาคือปูและแกนหมึก ตามลำดับ