โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอาคารจำลองรับมือกับแผ่นดินไหว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คนันทินี ศิษย์โรจนฤทธิ์

  • เด็กณัฐนันท์ จำปาทอง

  • แพรพิไล เมฆะกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • อาคารจำลอง

  • แผ่นดินไหว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เป็นการประดิษฐ์ อาคารจำลองรับมือแผ่นดินไหว เพื่อเป็นแนวทางในการนำเสนอรูปแบบของอาคารที่สามารถรับมือกับแผ่นดินไหวได้ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ควบคู่กัน จากการทดลองพบว่า อาคารจำลองรับมือกับแผ่นดินไหวสามารถรองรับแรงสั่นสะเทื่อนจากเครื่องท่สร้างขึ้นโดยการเรียนแบบแผ่นดินไหวนั้นได้ และโครงสร้างที่มีการจำลองสร้างขึ้นโดยจากการทดลองใช้มาตราส่วน 1:20 จึงใช้โครงสร้างเสาที่มีความสูง 20 ซม. 17.5 ซม. และ 15 ซม. ตามลำดับ จากผลการทดสอบที่ความสูงต่างๆ กัน ทำให้ทราบว่าที่ความสูง 15 ซม. สามารถรองรับความสั่นสะเทือน ระดับที่ 3 ซึ่งมีความรุนแรงมากที่สุดได้ดีที่สุด