โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากหญ้าคามีผลยับยั้งอัตราการงอกและการเจริญเติบโตของวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธวัลธรณ์ ชัยมงคล

  • พรชัย แป้นคุ้มญาติ

  • เฉลิมเกียรติ ปลัดคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัชพืชการเจริญเติบโต

  • หญ้าคาสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้นำเอาต้นหญ้าคามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการสกัดเอาสารจากราก ลำต้น และใบ ของต้นหญ้ามาทดสอบการยับยั้งการงอกของเมล็ด และการเจริญเติบโตของวัชพืช (ไมยราบ) ได้ ผลปรากฏว่า สารสกัดจากรากหญ้าคา ยับยั้งการเจริญเติบโตของเมล็ดไมยราบได้ดีที่สุด และได้ทดลองหาความเข้มข้นมีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดและยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นไมยราบได้ดีที่สุด ขณะเดียวกันได้นำไปทดสอบกับต้นข้าว พบว่าไม่มีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นข้าว แต่กลับเร่งให้ต้นข้าวเจริญงอกงามได้ดีกว่าน้ำ พร้อมทั้งศึกษาการหายใจของต้นไมยราบที่รดด้วยสารสกัดชนิดเข้มข้นจะมีอัตราการหายใจต่ำส่งผลให้ต้นไมยราบเจริญเติบโตได้ช้ากว่าสารสกัดเจือจาง 15 เท่า