โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ชานนท์ ศรีคงทน

  • ด.ช.ฐาปนา เชียงเลี่ยงกูล

  • ด.ช.ปารย์ อุตรวีระการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องสูบน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ประดิษฐ์เครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงานจากถังเหล็กความจุ 30 ลิตร และได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยข้อจำกัดของหลักการของกาลักน้ำที่ไม่สามารถนูบน้ำที่ระดับต่ำกว่าระดับต่ำกว่าทางน้ำออกได้ โดยได้ทำการจัดทำเครื่องสูบน้ำประหยัดพลังงานที่มีหม้อพักน้ำทางด้านขาออกที่มีปริมาตรต่าง ๆ กัน และมีความสูงทางน้ำออกที่ต่างกัน มาสูบน้ำจากระดับความสูงจากพื้น แล้วหาอัตราการไหลของน้ำ เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการสูบน้ำได้ดีที่สุด