โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของเข้มข้นของสารละลายพอลิแลกติกแอซิดที่มีต่อสันฐานวิทยาของเส้นใยนาโนในกระบวนการขึ้นรูปแบบอิเล็กโตรสปินนิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐภัทร ไชยอำมาตย์

  • ธนวิชญ์ คำสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

  • พิมล อนันตา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พอลิแลกติกแอซิดสารละลาย

  • อิเล็กโตรสปินนิ่ง

  • เส้นใยนาโน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ศึกษาผลของความเข้มข้นของสารละลายพอลิแลกติกแอซิดในกระบวนการขึ้นรูปแบบอิเล็กโตรสปินนิ่งมีต่อสันฐานวิทยาของเส้นใยนาโน ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ความเข้มข้นของสารละลายพอลิแลกติกแอซิดที่ความเข้มข้น 4% 6% 8% และ10% ในกระบวนการขึ้นรูปแบบอิเล็กโตรสปินนิ่ง และนำชิ้นงานที่ได้ส่องใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) พบว่า ความเข้มข้นของสารละลายพอลิแลกติกแอซิดที่ความเข้มข้น 4% 6% 8% สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้ แต่ความเข้มข้นที่ 10% ไม่สามารถขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้ และสาร ละลายพอลิแลกติกแอซิดที่ความเข้มข้น 8% ทำให้เส้นใยมีขนาดใหญ่ที่สุด รองลงมาคือ 6% และ4% ตามลำดับ