โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของพลาสติกย่อยสลายได้ ที่ได้จากการเตรียม Polylactic acidผสมเส้นใยจากซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ ปริชานิ

  • เครดิต ศรีคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การย่อยสลาย

  • ข้าวโพดเส้นใย

  • พลาสติกการย่อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำเอา Polylactic acid(PLA) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้มาผสมกับเส้นใยจากซังข้าวโพดเป็นส่วนผสมในการขึ้นรูป โดยใช้ปริมาณซังข้าวโพดเป็นอัตราส่วน 0.0, 2.5, 5.0, 7.5 และ10.0 เปอร์เซ็นโดยน้ำหนักพอลิเมอร์ ได้พอลิเมอร์คอมโพสิทระหว่าง PLA กับซังข้าวโพด พบว่าลักษณะทางกายภาพ มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น พับงอได้น้อยลงจนเกือบพับงอไม่ได้เลย อีกทั้งมีความโปร่งใส ความเรียบน้อยลงเมื่อเพิ่มปริมาณของซังข้าวโพด และการทดสอบคุณสมบัติเชิงกลการดึงยืด พบว่าเมื่อซังข้าวโพดที่ผสมมีมากขึ้น จะทำให้พอลิเมอร์คอมโพสิทมีค่า Tensile strength และ %Elongationลดลง แต่ค่าYoung’s modulusเพิ่มมากขึ้น และจากการทดสอบความร้อนพบว่าพอลิเมอร์คอมโพสิทที่ใส่ซังข้าวโพดลงไปมีแน้วโน้มของอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้วหรือTg (29.97ºc เพิ่มเป็น 49.95ºc) เมื่อพิจารณาจากปริมาณผลึกพบว่า ได้ปริมาณผลึกมากขึ้น แสดงว่าซังข้าวโพดมีการเหนี่ยนำให้สายโซ่มีการจัดเรียงตัวให้เป็นระเบียบมากขึ้น ส่งผลให้ Tg ของพอลิเมอร์คอมโพสิทที่ได้มีค่าเพิ่มขึ้น