โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์แน้วโน้มและพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ณ จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรเกียรติ ตันอุตม์

  • นันทชัย ปันด้วง

  • พณิช ใจเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแน้วโน้มของปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ณ จุดตรวจวัดโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2544-2554 และพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ณ จุดตรวจดังกล่าวในปี พ.ศ. 2555-2556 โดยอาศัยวิธีการสร้างเส้นแนวโน้มที่อาศัยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดทั้งสิ้น 4 รูปแบบ คือ รูปเส้นตรง รูปเส้นพาราโบรา และรูปพหุนามดีกรีสาม และ รูปเอ๊กซ์โปเนนเชียล พบว่า เส้นแนวโน้มที่อยู่ในรูปพหุนามดีกรีสามมีค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจใกล้เคียงกับ 1 มากที่สุด ทำให้ได้รูปแบบ การพยากรณ์ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี และได้ข้อมุลแนวโน้มของปริมาณฝุ่นละอองในอนาคต ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวางแผนควบคุม ตลอดจนสร้างความตระหนักในการลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศด้วย