โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดักจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สนิสา ศรีสวัสดิ์

  • สวรรยา สารจิตร

  • อนุภา จันพิพัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เพลี้ยเครื่องดักจับ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์เครื่องดักจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เนื่องจากปัจจุบันท้องถิ่นที่ได้ทำโครงงานปลูกข้าวเป็นอาชีพหลลักแต่ประสบปัญหาศัตรูพืช เกิดปัญหาต้นข้าวแสดงอาการใบเหลืองแห้ง คล้ายถูกน้ำร้อนลวดเป็นอาการไหม้ ทำให้เกิดโรคใบหงิกหรือโรคจู๋ จะแสดงอาการรุนแรงมาก โดยได้ทดสอบ 6 ช่วงเวลาที่เพลี้ยกระโดดสี่น้ำตาลมาเล่นไฟมากที่สุด หลังจากนั้นก็ทดสอบแสงสีของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ว่าแสงสีใดที่สามารถล่อเพลี้ยได้มากที่สุด เมื่อได้ผลการทดลองก็มาออกแบบและประดิษฐ์เครื่องจับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพื่อหาความสูงที่เหมาะสมที่เพลี้ยนั้นกระโดดเข้าเครื่องดักจัด จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพเครื่องดักจับ