โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษารูปแบบของแผงกั้นน้ำที่มีประสิทธิภาพในการต้านทางน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ กุลวงศ์

  • ธีรสิทธิ์พันธ์ประสิทธิ์เวช

  • อธิศ กัณวเศรษฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำการต้าน

  • แผงกั้นน้ำ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของแผงกั้นน้ำที่มีประสิทธิภาพในการต้านทางน้ำ โดยกำหนดตัวแปรต้นในการศึกษาไว้ 3 ตัวแปรด้วยกัน คือ 1.รูปแบบองพื้นผิวด้านหน้า ได้แก่ รูปแบบลอนคลื่น รูปแบบคลื่นด้านเดียว และรูปแบบสลับฟันปลา 2.รูปแบบของพื้นผิวด้านข้าง ได้แก่ รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยมจตุรัส และสี่เหลี่ยมคางหมู และ 3.ขนาดของมุมระหว่างด้านที่รับแรงน้ำกับแผงรองฐานกั้นน้ำได้แก่ มุม 45 องศา 60 องศา 90 องศา ทดลองโดยการปล่อยน้ำปริมาณ 2 ลิตร ลงมาจากแท่นปล่อยน้ำเพื่อให้น้ำไหลลงมาปะทะกับแผงกั้นน้ำที่ได้เตรียมไว้ตามตัวแปรต่างๆที่ต้องการ ทดลองแล้ววัดระยะที่แผงกั้นน้ำนั้นถูกดันให้เคลื่อนที่ถอยไปจากตำแหน่งเริ่มต้น ทดลองซ้ำ 5 ครั้ง