โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องตู้อบกู้โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธรรมภณ แซ่เลี่ยว

  • นิธิพัฒน์ มูลพรม

  • ภาณุ คำผิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตู้อบ

  • พลังงานความร้อน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง จนทำให้ทรัพยากรธรรมมชาติมีจำนวนลดลง และบางชนิดเริ่มขาดแคลน โดยเฉพาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงและให้พลังงานแก่เครื่องจักรกลต่าง ๆ จึงได้คิดทำโครงการตู้อบกู้โลก ที่ใช้พลังงานความร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์ในการอบผ้า เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้พลังงานความร้อนที่สูญเสียในปัจจุบัน โดยทำการทดลองใช้ทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วและมีประสิทธิภาพดี เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการตากผ้าในที่ร่มและการตากผ้าในที่กลางแจ้ง