โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องร่มพิชัย ภันภัยแสงแดด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภมาศ มณีฉาย

  • สุนิสา แย้มสรวล

  • เกศริน มีรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาบกล้วยเส้นใย

  • ปอกระสาเส้นใย

  • มะพร้าวเส้นใย

  • ร่มการทำ

  • หญ้าคาเส้นใย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำกระดาษปิดโครงร่มจากวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ แลเพื่อทดสอบคุณภาพในการป้องกันแสงแดดของร่มกระดาษที่ทำจากวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ วิธีดำเนินการ คือ นำเส้นใยปอกระสา ใยมะพร้าว กาบกล้วย และหญ้าคา มาหั่นและต้มกับสารโซเดียมไฮดรอไซต์ นำไปปั่นและปั่นให้แห้งนำเยื่อที่ได้ผสมตามอัตราส่วน นำไปตากให้แห้งลอกออกมาเป็นแผ่นเยื่อกระดาษ จากนั้นนำมาประดิษฐ์กับโครงร่ม สังเกตและบันทึกผลการทดลองเพื่อหาเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพในการทำร่มและเป็นการผลิตร่มไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแนวทางในการดูแลรักษรสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง