โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษากระบวนการผลิตฟรูทไบโอดีเซล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภัทรณพัทธ์ ภัทรสุรดา

  • ฤทธิเบศร์ ยาประเสริฐ

  • ศดานันท์ จิตรพีระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร

  • รุ่ง พันธ์ศรีวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันฟรูทไบโอดีเซลจากน้ำมันเหลือใช้และผลไม้ที่เน่า โดยการนำผลไม้ที่เน่ามาหมักให้ได้เอทานอลไปใช้ในกระบวนการทรานเอสเทอริฟิเคชั่นโดยใช้NaOHเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ศึกษาสมบัติของน้ำมัน Biodiesel ที่ผลิตขึ้นเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล และน้ำมัน Biodiesel ของปั๊มบางจาก และการทดลองใช้น้ำมัน Biodiesel ที่ผลิตขึ้นกับรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนของสารที่เหมาะสมคือ ใช้น้ำมันพืชเหลือใช้ที่ทำความสะอาดแล้ว 100 g ผสมกับสารละลาย NaOH 2 g ในแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักผลไม้เน่ารวมเป็น 25 cm3 กระบวนการผลิตทำโดยอุ่นน้ำมันพืชเหลือใช้ที่อุณหภูมิ 60.c ทำความสะอาด นำมาหยดลงในสารละลาย NaOH ในแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักผลไม้เน่าอย่างช้าๆ คนตลอดเวลาจะเกิดการแยกเป็น 3 ชั้น ชั้นกลางเป็นของเหลวสีเหลืองมะนาว นำมาผ่านกระบวนการล้างน้ำ 5 ครั้ง แล้วนำไปต้มจนเดือดใช้เวลา 1 ชั่วโมง จะได้น้ำมันไบโอดีเซลมีสีเหลืองทอง (B-100) ตามต้องการ จากการศึกษาสมบัติของน้ำมันเชื้อเพลิงพบว่า B-5 มีความหนืดประมาณ 0.4 s/cm3 และมีค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงเป็น 4.4 kJ/g เมื่อทดลองใช้ B-5 กับรถยนต์พบว่า ใช้ได้ดีและมีค่าควันดำบนแผ่นกระดาษกรองโดยเฉลี่ย 20.23% ในขณะที่รถยนต์คันเดียวกันนี้มีค่าควันดำบนแผ่นกระดาษกรองเป็น 14.33% ซึ่งมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมขนส่งที่กำหนดไว้ไม่เกิน 50%