โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถังบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการอิเล็กทโทรลิซิสแบบใช้พลังงานทดแทน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กาญจนา นุชธิสาร

  • ชญานันท์ อิสสระ

  • ไตรภพ กันตโสภณานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถังบำบัดสิ่งประดิษฐ์

  • พลังงานทดแทน

  • อิเล็กโทรลิซิส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมของขดลวด และแม่เหล็กในไดนาโมสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า จากการทดลองที่ผ่านมานำไปสู่การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพถังบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบใช้พลังงานทดแทนในสภาพจริง พบว่า ประสิทธิภาพของไดนาโมในการผลิตกระแสไฟเพื่อใช้สำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้และเมื่อทำการบำบัดน้ำเสียด้วยถังบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสแบบใช้พลังงานทดแทนพบว่าน้ำเสียมีคุณภาพน้ำที่สูงขึ้น