โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาลักษณะสัณฐานของหอยหลักไก่กับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรีฑา ศิลาพันธ์

  • ภากร อาชาไนยวิเศษพงศ์

  • อรรถวุฒิ เฉลิมวุฒานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภัสกร ฟองฟุ้ง

  • ปัญญารัตน์ จงประสานเกียรติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์

  • หอยหลักไก่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาลักษณะสัณฐานของหอยหลักไก่กับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานบางประการของหอยหลักไก่กับความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับสมการทางคณิตศาสตร์ จากการศึกษาลักษณะสัณฐานของหอยหลักไก่ลักษณะเรียวแหลม และมีวงชัดเจน จากตัวอย่างหอยหลักไก่แต่ละตัว จำนวน 50 ตัว พบว่ามีแนวโน้มเป็นสมการเอกซ์โพแนนเซียล ในรูปสมการ y’ = abx โดยค่า a อยู่ในช่วง 0.0185 – 0.1143 และค่า b อยู่ในช่วง 1.2232 – 1.4236 และเมื่อคำนวณค่าคลาดเคลื่อน อยู่ในช่วง (-0.62) – 0.15 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าคลาดเคลื่อน อยู่ในช่วง 0.00% - 7.47% ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ค่า a มีค่าไม่เกิน 0.2000 ค่า b มีค่าไม่เกิน 2.000 และมีเปอร์เซ็นต์ของค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% แสดงให้เห็นว่า สมการแนวโน้มของหอยหลักไก่ที่ได้จากตัวอย่างหอยหลักไก่ แต่ละตัว จำนวน 50 ตัว มีความเชื่อมั่นอย่างน้อย 90%