โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความสูงของลูกบอลจากรูปเรขาคณิตที่มีความยาวเส้นรอบรูปยาวเท่ากัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิสรา บุญเรือง

  • นนทพัทธ์ ตันฑสุกิจวณิช

  • ศนิปพร เดชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภัสกร ฟองฟุ้ง

  • ปัญญารัตน์ จงประสานเกียรติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ลูกบอล ความสูง

  • เรขาคณิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาความสูงของลูกบอลจากรูปเรขาคณิตที่มีความยาวเส้นรอบรูปยาวเท่ากัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพื้นที่รูปเรขาคณิตที่มีความยาวเส้นรอบรูปยาวเท่ากัน ประดิษฐ์ฐานรองรับรูปเรขาคณิตที่ใช้ในการทดสอบหาความสูงของลูกบอล และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของลูกบอลกับรูปเรขาคณิตที่มีความยาวเส้นรอบรูปยาวเท่ากัน โดยมีวิธีการทดลองคือ กำหนดความยาวของเส้นรอบรูปเรขาคณิต ได้แก่ สี่เหลี่ยมจตุรัส และสามเหลี่ยมด้านเท่า ให้มีความยาวเส้นรอบรูปยาวเท่ากัน กำหนดระยะห่างของช่องทางเดินเชือกให้เท่ากัน กำหนดความสูงของฐานที่รองรับลูกบอลให้มีความสูงเท่ากัน และกำหนดระยะความสูงที่เหมาะสมในการปล่อยลูกบอล จากนั้นทำการทดสอบและบันทึกผลจากการปล่อยลูกบอลในสภาวะไร้ลม พบว่ารูปเรขาคณิตที่มีความยาวเส้นรอบรูปยาวเท่ากันจะมีพื้นที่แตกต่างกัน ซึ่งรูปเรขาคณิตที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ รูปวงกลม เมื่อทำการศึกษาและประดิษฐ์ฐานรองรับลูกบอลให้เป็นรูปเรขาคณิตด้านเท่า เพื่อทำการทดสอบการรับแรงตกกระทบของลูกบอล โดยศึกษาจากความสูงของลูกบอลหลังจากปล่อยลูกบอลจากจุดปล่อยบอล และฐานรองรับรูปเรขาคณิตที่กระทำต่อลูกบอล จากนั้นนำค่าที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ย พบว่ารูปเรขาคณิตที่ทำให้ลูกบอลเคลื่อนที่มีความสูงที่สุด คือ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของรูปเรขาคณิตแปรผกผันกับความสูงของลูกบอล