โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องตรวจการได้ยิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติภา เนาวศิริ

  • พัชรพล วิพลชัย

  • วรรณภา ตันติเตชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องตรวจการได้ยิน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องเครื่องตรวจการได้ยิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะของเสียงที่คนปกติได้ยิน ศึกษาระดับความดัง (เดซิเบล) ที่ควรได้ยินจากเครื่องตรวจการได้ยิน และศึกษาระดับความดังของสถานที่ที่ใช้ในการตรวจการได้ยิน จากผลการทดลองพบว่าลักษณะเสียงที่คนปกติได้ยินส่วนมากจะได้ยินเสียงแหลมเมื่อมีระดับเสียง 20 เดซิเบล และได้ยินเสียงทุ้มเมื่อมีระดับเสียง 60 เดซิเบล จากการทดลองระดับความดัง (เดซิเบล) ที่ควรได้ยินจากเครื่องตรวจการได้ยิน พบว่าระดับเสียงที่คนปกติได้ยิน คือ 20 เดซิเบล และสถานที่ที่ใช้ในการตรวจการได้ยิน คือ ห้องประชุม ที่มีระดับเสียง 12.4 เดซิเบล ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องตรวจการได้ยินที่ทำขึ้นเป็นการตรวจการได้ยินเบื้องต้น เวลาตรวจสอบต้องทดสอบในที่ที่ไม่มีเสียงรบกวน จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าเครื่องตรวจการได้ยินของจริง