โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอัดเม็ดบัวลอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญาวีณ์ ท่อทิพย์

  • ศรัญญา วิมลมาศ

  • ศิวนาถ ประพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องอัดเม็ดบัวลอย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการผ่อนแรง ประหยัดเวลาในการปั้นเม็ดบัวลอย เพิ่มผลผลิตให้มากขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องอัดเม็ดบัวลอย โดยเครื่องอาศัยหลักการใช้แรงอัดให้แป้งออกจากรูที่เจาะไส้โดยใช้แผ่นมีด ที่ติดกับตัวเครื่องสไลด์ตัดแป้งให้ขาด ตัวเครื่องมี 15 รู จากการทดลองอัดเม็ดบัวลอยใน 3 นาที ใช้คนปั้น 3 คนเฉลี่ยรวมสามารถปั้นได้ประมาณ 48 เม็ดต่อ 1 คน เครื่องอัดเม็ดบัวลอยสามารถผลิตได้ประมาณ 220 เม็ด แสดงให้เห็นว่าเครื่องอัดเม็ดบัวลอยมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แรงงานคนถึง 4 เท่า จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อความการใช้เครื่องอัดเม็ดบัวลอย ผู้ใช้มีความพึงใจในระดับมากที่สุด