โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องทาสีขอบเข็มขัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันทรารัตน์ เทศกุล

  • ธันยพร ภูงาม

  • ปริศนา สุคนธรส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขอบเข็มขัด เครื่องทาสี

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องทาสีขอบเข็มขัดขนาดเล็ก สามารถทาสีขอบเข็มขัดได้เร็วกว่าการใช้มือ และผู้ใช้มีความพึงพอใจ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนให้เครื่องทำงาน จากการศึกษาเปรียบเทียบเวลาการทาสีขอบเข็มขัดโดยใช้มือและเครื่องทาสีขอบเข็มขัด ใน 1 เส้น พบว่าการทาสีด้วยเครื่องทาสีขอบเข็มขัดเร็วกว่าการใช้มือ และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ทดลอง พบว่าโดยทั้งหมดมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด