โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแลกซิพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คุณัญญา ทิมจันทร์

  • ธนพร พวงละออ

  • เยาฮา วารีศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องแลกซิพ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้จมีวัตถุประวงค์ เพื่อประดิษฐ์เครื่องแลกซิพ เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าแถวแลกซิพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ จากการทดลองพบว่า การแลกซิพด้วยเครื่องแลกซิพนี้สามารถทำได้ในเวลาอันรวดเร็วกว่าการเข้าแถวแลกซิพในระยะเวลาที่เท่ากัน พบว่าเครื่องแลกซิพที่ผลิตนี้สามารถย่นระยะเวลาในการแลกซิพได้ และจากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ ผู้ใช้มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด